Banner2021
23:15 +07 Thứ tư, 30/11/2022
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

Một số giải pháp về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ở tỉnh Ninh Bình

Thứ ba - 15/10/2019 08:55

Ngày 18/3/2002, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Sau 15 năm triển khai thực hiện, tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động, doanh thu, lợi nhuận tăng dần, từng bước làm tốt hơn vai trò phục vụ thành viên, tạo được niềm tin trong thành viên Hợp tác xã (HTX), dần khẳng định được vai trò, vị thế trong xã hội. Các HTX được củng cố và hoạt động đúng Luật HTX năm 2012; các mô hình xây dựng thí điểm HTX kiểu mới sản xuất theo chuỗi giá trị được triển khai, bước đầu đạt hiệu quả nhất định. Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 14/8/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 19-TT/TU ngày 03/4/2014 về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. UBND tỉnh xây dựng Đề án số 22/ĐA-UBND ngày 27/11/2014 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015 - 2020; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2015-2020. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; ban hành nhiều cơ chế chính sách thuận lợi nhằm thúc đẩy hoạt động chung của lĩnh vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 15 năm qua:

     Về tổ hợp tác: Tính đến  31/12/2018, toàn tỉnh có 369 tổ hợp tác, tăng 319 tổ hợp tác so với thời điểm 31/12/2003. Số thành viên có 2.312 thành viên; trong đó 209 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 50 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, 53 tổ hợp tác tiểu thủ công nghiệpCác tổ hợp tác phần lớn có quy mô nhỏ, tổ chức và quản lý điều hành gọn nhẹ, linh hoạt, phạm vi hoạt động đa dạng và phong phú. Hoạt động chủ yếu là giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống như trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật, thông tin và tiêu thụ sản phẩm, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo ở địa phương và là tiền đề để phát triển thành các HTX.

     Về hợp tác xã: Đến 31/12/2018, toàn tỉnh có 370 HTX; so với thời điểm 31/12/2003 tăng 47 HTX; trong đó có 286 HTX lĩnh vực nông nghiệp (220 HTX dịch vụ và 66 HTX chuyên ngành); 45 HTX phi nông nghiệp, 39 quỹ tín dụng nhân dânTrong giai đoạn 2003 - 2018 thành lập mới 141 HTX; giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi 96 HTX. Khu vực HTX thu hút  260.150 thành viên và hộ thành viên tham gia, tăng 7.334 thành viên so với thời điểm 31/12/2003. Số lao động thường xuyên có 3.927 thành viên, tăng 902 thành viên; trong đó có khoảng 635 người được tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổng số vốn hoạt động của HTX đạt hơn 3.965 tỷ đồng (tăng 2.6 lần so với năm 2003); tổng giá trị tài sản của HTX đạt hơn 2.700 tỷ đổng (tăng 1.5 lần so với năm 2003); doanh thu bình quân năm 2018 của HTX đạt hơn 1,4 tỷ đồng (tăng 4,7 lần so với năm 2003); thu nhập bình quân của HTX đạt 253 triệu đồng (tăng 3 lần so với 2003). Thu nhập bình quân của người lao động năm 2018 đạt 45,6 triệu đồng/người/năm (tăng 2.02 lần so với năm 2003). Xếp loại HTX, có 223 HTX hoạt động khá, giỏi, chiếm 60,3%; có 109 HTX hoạt động trung bình, chiếm 29,5%; có 25 HTX hoạt động yếu kém, chiếm 6,7%.

     Hoạt động của các HTX sau khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012: Tính đến cuối năm 2016, có 266 HTX đã tiến hành chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012, đạt 100% số HTX trong diện phải chuyển tiếp, đăng ký lại. Sau chuyển đổi nhiều HTX hoạt động có chuyển biến rõ nét, hiệu quả nâng lên; khắc phục yếu kém trong tổ chức và hoạt động; khẳng định được vai trò đối với thành viên và nâng cao trách nhiệm của thành viên đối với HTX; phát huy vai trò trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

    Về xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị bắt đầu triển khai từ năm 2016, đến nay đã có 32 HTX đã và đang hình thành một số sản phẩm theo chuỗi, qua đó góp phần tăng diện tích canh tác, quy mô và chất lượng sản phẩm được nâng cao rõ rệt, doanh thu hàng năm tăng, HTX đã quan tâm, chú trọng phát triển kinh tế hộ thành viên, thu nhập của thành viên tăng tuy chưa cao nhưng mang tính ổn định.

    Mặc dù có sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Các cơ chế chính sách ban hành nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống. Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với khu vực này còn hạn chế và hơn hết là bản thân các HTX vẫn còn yếu cả về cơ sở vật chất và năng lực quản lý. Hoạt động của các HTX còn thiếu gắn bó với nhau, với cộng đồng doanh nghiệp, chưa có sự liên kết hệ thống chặt chẽ cả về kinh tế, xã hội và tổ chức. 

        
 
 
Các đại biểu thăm quan gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại hội nghị kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và các hợp tác xã , doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2017
 

     Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau đây:

     Một là: Nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã 

     Tiếp tục quán triệt, thực hiện tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, HTX nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị về phát triển kinh tế tập thể, HTX; hiểu rõ bản chất, cơ chế hoạt động của HTX kiểu mới về vai trò và lợi ích của HTX, trong phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận số 56- KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tăng cường giới thiệu các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; tổng kết và nhân rộng mô hình các HTX điển hình tiên tiến gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

     Hai là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

     Nâng cao năng lực quản trị, tăng quy mô, năng xuất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có hiệu quả; cách thức nghiên cứu thị trường, huy động nguồn lực, ứng dụng công nghệ khoa học, xúc tiến thương mại, ký kết hợp đồng... Đổi mới công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ thiết thực, chất lượng, hiệu quả cho các HTX theo hướng quy mô phù hợp và gắn với chuỗi giá trị, tập trung vào các dịch vụ về xúc tiến thương mại, công nghệ, tín dụng, kiểm toán...; tăng cường công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

     Ba là: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý nhà nước; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã

    Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; tiếp tục kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ chuyên trách ở cấp tỉnh và cấp huyện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể thống nhất từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tập trung, giảm đầu mối trung gian. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các cấp. Tăng cường sự gắn kết giữa Liên minh HTX tỉnh với các thành viên để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể.

     Phát triển mô hình HTX nông nghiệp vừa sản xuất tập trung vừa làm dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất hộ thành viên, nâng cao kỹ năng, tính chuyên nghiệp; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, ứng dụng khoa học công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, đổi mới công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm. Phát triển HTX tiểu thủ công nghiệp theo mô hình vừa sản xuất tập trung vừa sản xuất tại hộ gia đình các thành viên nhằm tận dụng người lao động, thời gian nông nhàn, sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương; thành lập các HTX trong các làng nghề truyền thống. Phát triển HTX vận tải hỗn hợp, các HTX thương mại dịch vụ tổng hợp, chú trọng phát triển HTX vừa sản xuất vừa gắn với thương mại, tiêu thụ sản phẩm, HTX kinh doanh khai thác và quản lý chợ. Tăng cường tính liên kết, hệ thống giữa các quỹ tín dụng nhân dân với nhau và với Ngân hàng HTX về quan hệ tiền gửi và vay, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ cho các hộ gia đình, tổ hợp tác, HTX và Liên hiệp HTX.

     Bốn là: Tập trung nguồn lực để hỗ trợ các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị làm cơ sở để triển khai nhân rộng

     Tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển. Tập trung nguồn lực tiếp tục xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị ở 8 huyện, thành phố, trong đó tập trung cao cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Lồng ghép các nguồn lực từ nguồn xây dựng nông thôn mới và các nguồn lực khác, xây dựng các mô hình, tạo sức lan tỏa trên địa bàn; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ, xúc tiến thương mại, giới thiệu, kết nối HTX với các doanh nghiệp; hỗ trợ HTX tiếp cận với vốn tín dụng từ ngân hàng, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; tăng cường tư vấn, hỗ trợ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho tổ hợp tác, hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực: công nghệ sinh học; công nghệ canh tác, nuôi trồng, bảo quản; công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp; công nghệ tin học trong quản lý và kinh doanh./.

                                                     Thanh Phương - Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 7688

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 340019

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15460698