Banner2021
13:57 +07 Thứ sáu, 27/01/2023
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

Phát huy tinh thần nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Thứ năm - 14/05/2020 14:15

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dù ở hoàn cảnh khó khăn nào, Đảng ta luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân và đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quần chúng nhân dân luôn luôn chú ý đến lời nói và việc làm của cán bộ, đảng viên, hiện nay trước những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, nhất là xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì vấn đề nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

     Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Như vậy, tính tiên phong, gương mẫu là đặc tính của đảng viên cộng sản, là căn cứ cốt lõi để phân biệt đảng viên với người ngoài Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành… Muốn làm được, ta phải: Quyết tâm, tín tâm và đồng tâm. Ta nhớ ba chữ ấy, thực hành làm gương nêu ba chữ ấy lên, tất là các đồng chí phải thành công”. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đề ra nhiều giải pháp để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng, do vậy cơ bản đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và người đứng đầu đơn vị; kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương gồm Quy định số 765-QĐ/TU, ngày 5/11/2012 về trách nhiệm nêu gương của của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc học tập và làm theo Bác; Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 14/01/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhcụ thể thành “10 xây”, “10 chống” và chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh; ban hành Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo triển khai thực hiện việc phân công các đồng chí cấp ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở định kỳ dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư….

     Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của từng ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Hầu hết nội dung các quy định chuẩn mực đạo đức đều được in phun lên pa-nô, treo tại trụ sở cơ quan, đơn vị để nhắc nhở cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thực hiện. Một số đơn vị đã in tờ gấp nội dung chuẩn mực đạo đức để phát cho cán bộ, đảng viên. Thông qua đó, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tốt hơn. Từ năm 2017, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư, Tỉnh ủy đã thống nhất Chủ đề công tác của năm là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai; tập trung vào 3 nội dung nêu gương (Một là, nêu gương về tình yêu thương với người thân, với nhân dân, đối với đồng chí, đồng nghiệp; chống thờ ơ, vô cảm. Hai là, nêu gương về thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Ba là, nêu gương về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao). Năm 2018, 2019, 2020, nội dung “nêu gương” tiếp tục được lựa chọn là Chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy. Thông qua việc thực hiện làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

     Qua 02 năm tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, làm chuyển biến một bước quan trọng nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; có tác dụng cảnh tỉnh, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy trách nhiệm, tính chủ động tổ chức giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong mọi hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, không vụ lợi cá nhân, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị.

     Ngoài việc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của cấp ủy, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định số 765-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và tăng cường thanh tra công vụ. Qua kiểm tra, thanh tra, giám sát, các đơn vị đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế dần tính hình thức. Cùng với đó là sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc rà soát, xem xét, xử lý những cán bộ vi phạm, có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

     Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 30/8/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIX) về “tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay” nhằm tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội. Thường xuyên nắm chắc dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để chủ động xử lý, định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; chăm lo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội có trình độ, năng lực, trách nhiệm, có khả năng tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bất mãn, tự diễn biến, tự chuyển hoá; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

     Trong thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về nêu gương vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương. Các nghị quyết, quy định về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được triển khai thực hiện, song một bộ phận cán bộ, đảng viên thực hiện chưa nghiêm túc. Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động lười rèn luyện, chấp hành không nghiêm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nói không đi đôi với làm, nói rất hay trong học tập và làm theo Bác nhưng làm không phải như thế, có khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên trước hết là do tác động của các yếu tố khách quan, nhưng quan trọng là trách nhiệm và sự nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, chưa được đề cao, chưa làm gương cho quần chúng noi theo, nhất là trong thực thi công vụ, thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, việc thực hành tiết kiệm, thực hiện quy định nếp sống văn minh tại cơ quan, đơn vị và các quy định ở khu dân cư.

     Phát huy những kết quả xây dựng Đảng thời gian qua, mục tiêu thời gian tới của toàn Đảng bộ tỉnh là tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đề cao trách nhiệm nêu gương, nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của tỉnh.

     Trên mỗi lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy và tổ chức đảng cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, kiên quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, có tư duy đổi mới, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tiếp tục cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và cán bộ, đảng viên giám sát, giúp đỡ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

     Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiêm khắc với bản thân mình, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải không ngừng tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm đi đầu và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Cấp ủy các cấp tăng cường công tác chỉ đạo giáo dục, kiểm tra, giám sát, quản lý, phân công nhiệm vụ và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, phát hiện kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có biện pháp cụ thể để phòng ngừa, giáo dục, giúp đỡ và xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Thực hiện tốt các giải pháp tạo sự chuyển biến về chất trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả mọi mặt công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động nói riêng và sức mạnh của cả hệ thống chính trị nói chung. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện các khâu của công tác cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh nguyện giữ gìn, phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, qua đó tạo chuyển biến rõ nét hơn, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương đổi mới, hội nhập, phát triển./.

                                                         Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
                                                                       Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Nguồn http://tinhuyninhbinh.vn/
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 8798

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 391182

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16230282