Banner2021
05:31 +07 Thứ bảy, 15/06/2024
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

Quán triệt, triển khai các nghị quyết văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thứ năm - 18/08/2022 21:00

Sáng 18/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quyết định, thông báo, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

  Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

  Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư, phó bí thư, trưởng ban Tuyên giáo, trưởng ban Tổ chức, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

  Hội nghị đã nghe đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung: Thông báo kết luận số 16-TB/TW, ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

  Tiếp đó, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị.

  Hội nghị cũng nghe lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt nội dung các văn bản: Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

  Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: 8 văn bản được quán triệt tại hội nghị đều là những văn bản quan trọng, do vậy, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, văn bản của Trung ương. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và phân công các đồng chí thường trực, thường vụ cấp ủy trực tiếp quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận hội nghị.

  Đối với các văn bản liên quan đến vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế của hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, nhất là phải nhận thức đầy đủ việc tinh giản biên chế không phải chỉ giảm cơ học về số lượng mà là cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để hoạt động hiệu quả hơn, mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn là nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Do vậy phải tập trung đánh giá, rà soát để sắp xếp biên chế phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm không cào bằng.

  Trên cơ sở số biên chế Trung ương giao cho tỉnh trong giai đoạn 2022-2026 và hằng năm, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; Sở Nội vụ tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền theo quy định.

  Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng kết, sơ kết việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đang thực hiện tại tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định việc tiếp tục hay kết thúc thí điểm. Xây dựng khung vị trí việc làm theo yêu cầu công việc, tiếp tục nâng cao năng lực của các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức.

  Đối với các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đặc biệt là Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; quyết liệt, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị.

  Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 23 của Ban Bí thư. Đồng chí cũng lưu ý trong công tác kiểm tra, giám sát, ngoài việc ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống các vi phạm, cần phải gắn chặt công tác kiểm tra, giám sát với công tác thanh tra, nội chính, tư pháp; với việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và công tác xây dựng đảng.

  Về Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị, cấp ủy các cấp chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức ở các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước".

  Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối; các sở, ngành, địa phương rà soát lại các nội dung phối hợp và đánh giá kết quả công tác phối hợp trong những năm qua; từ đó xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung phối hợp, trao đổi các mô hình cụ thể để tiếp tục tăng cường hợp tác và phát triển trên các lĩnh vực… Khuyến khích các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đẩy mạnh giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm; chủ động xây dựng kế hoạch hợp tác theo lĩnh vực bảo đảm thiết thực, hiệu quả để trong thời gian tới hai địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

  Đồng chí cũng giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản của Trung ương của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phương Thúy- Đức Lam - Hoàng Hiệp
( Báo Ninh Bình)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 396

Máy chủ tìm kiếm : 13

Khách viếng thăm : 383


Hôm nayHôm nay : 30982

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1405577

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 28599475