Banner2021
11:56 +07 Thứ bảy, 25/05/2024
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, làm nên những mùa xuân thắng lợi

Thứ sáu - 27/01/2023 14:14

Xuân Quý Mão 2023 này Đảng ta đã trải qua 93 năm xây dựng và trưởng thành, lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu quan trọng, dẫn dắt công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Biểu diễn văn nghệ trong chương trình gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Đức Lam

Biểu diễn văn nghệ trong chương trình gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Đức Lam

Trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo nên những kỳ tích và vị thế to lớn của đất nước, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. 

Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Soi chiếu từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình trong năm 2022, những kết quả đạt được chính là minh chứng chân thực và sinh động nhất cho chân lý đó. Đây là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực biến động khó lường, nhất là xung đột Nga - Ucraina, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. 

Khó khăn là rất lớn nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, toàn Đảng bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,62%; công nghiệp tùng bước khắc phục khó khăn, duy trì mức tăng trưởng; nông nghiệp được mùa, phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất, vượt kế hoạch; dịch vụ phát triển mạnh, nhất là lĩnh vực du lịch. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh mang tầm quốc gia, quốc tế. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến thu hút đầu tư được quan tâm, có nhiều đổi mới. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Đây là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ hoàn thành 17/17 chỉ tiêu, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch. 

Để đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm tính đồng bộ, sự phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, toàn Đảng bộ đã tập trung cao, triển khai nghiêm túc và hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. 

Trong đó, toàn Đảng bộ đã tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo yêu cầu thời gian, phù hợp với điều kiện thực tế. Chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời định hướng dư luận; đẩy mạnh đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội. 

Bên cạnh đó là quan tâm thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên. Toàn tỉnh thành lập được 17 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đạt 170% kế hoạch; kết nạp 1.864 đảng viên mới, đạt 116,5% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 75.150 đảng viên với 681 tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Trong năm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 651 đảng viên và 416 tổ chức, giám sát chuyên đề 465 đảng viên và 313 tổ chức đảng; UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 290 tổ chức đảng và 476 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với 503 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 325 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 551 đảng viên và 404 tổ chức đảng. Các tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và thi hành kỷ luật 285 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 188, cảnh cáo 72, cách chức 1, khai trừ 24. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; giúp các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước. 

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm, tạo sự chuyển biến tích cực; công tác dân vận được tăng cường, có bước đổi mới về phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, Chủ đề công tác năm 2022 "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính" được cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động về kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng lên; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ tốt hơn; cải cách hành chính, nhất là việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý công việc được nâng cao và thường xuyên; thủ tục hành chính đã gọn hơn, giảm phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, tập trung các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. 

Trong một năm với nhiều khó khăn, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã phát huy đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng theo tinh thần "Tiền hô hậu ủng", thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân trong tổ chức thực hiện các quyết sách của Đảng. 

Khảo sát thực tế ở Đảng bộ phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình), chúng tôi được đồng chí Nguyễn Nam Giang, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Năm 2022 Đảng bộ phường thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 và tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó với sự quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân, phường đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2022. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy thuộc Đảng bộ phường, nhân dân yên tâm lao động, sản xuất kinh doanh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch COVID-19 những tháng đầu năm nhưng địa phương đã huy động và nhận được sự vào cuộc, đồng lòng quyết tâm của các tầng lớp nhân dân, tham gia thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"; kinh tế tiếp tục có bước phục hồi và phát triển, thu ngân sách trên địa bàn đạt 113% kế hoạch giao. Văn hóa, xã hội được quan tâm, có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", thu được kết quả tốt, toàn phường có trên 97% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 15/15 tổ dân phố được đề nghị cấp trên công nhận tổ dân phố văn hóa. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của phường được đánh giá rất tốt và hiện đang duy trì tốp đầu của các phường, xã. Trên bình diện cả tỉnh cũng như từng cơ sở cho thấy thành tựu đạt được trong năm 2022 tiếp tục khẳng định mạnh mẽ đường lối đổi mới đất nước đúng đắn cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng ta nói chung, của Đảng bộ tỉnh nói riêng. 

Những cố gắng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã được đền đáp xứng đáng, nhiều đổi thay về đời sống vật chất tinh thần đã được khẳng định và ghi nhận. Nhưng không tự hài lòng, thỏa mãn với những gì đã đạt được và đang có, cần phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa bằng những việc làm, hành động cụ thể để có được những kết quả cao hơn, tốt đẹp hơn. 

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong khi đó, dự báo tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định. Trong định hướng, tầm nhìn chiến lược mà Ninh Bình đã và đang quyết tâm thực hiện là phát triển toàn diện, nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh, chất lượng cao, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, di sản thiên nhiên; phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tiếp tục các chính sách an sinh xã hội ở mức cao hơn. 

Bài học thực tiễn cho thấy nhờ đoàn kết, thống nhất mà chúng ta vượt qua muôn vàn khó khăn để xây dựng đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; tỉnh ta có sự phát triển toàn diện, vượt bậc. Bài học không bao giờ quên là đã đoàn kết thì trong khó khăn càng phải đoàn kết hơn bao giờ hết. Đoàn kết để thống nhất khi đánh giá tình hình đất nước, cái gì làm tốt thì phát huy, đâu là tồn tại, yếu kém, cùng tìm cách khắc phục; để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thì trước hết phải đoàn kết trong Đảng; đoàn kết trong Đảng là nền tảng, là tiền đề nâng cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở. 

Các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và người đứng đầu; kế thừa và phát huy tốt những bài học kinh nghiệm thời gian qua... Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, tiến thêm một bước vững chắc trong việc hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây nên những mùa xuân thắng lợi cho quê hương, đất nước. 

(Theo báo Ninh Bình)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 325

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 324


Hôm nayHôm nay : 49735

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1669169

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 26555279