Tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/2930 – 1/8/2019), trên mạng xã hội VCNET

Thực hiện Công văn số 1321 - CV/BTGTU ngày 20/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/2930 – 1/8/2019), trên mạng xã hội VCNET. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sau:
Tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/2930 – 1/8/2019), trên mạng xã hội VCNET
     Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh tích cực tham gia  Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” nhằm giáo dục truyền thống vẻ vang và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức đảng, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Cuộc thi trực tiếp làm trên mạng xã hội VCNET thông qua đường link http://vcnet.vn. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.
BBT