Banner2021
13:14 +07 Thứ năm, 25/07/2024
Rss

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 01/2017 28/12/2018 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"   
2 01 25/07/2024 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam   
3 006 25/07/2024 TỜ TRÌNH Về nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp   
4 010 25/07/2024 Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể   
5 42/NQ-CP 25/07/2024 Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ : Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19   
6 06 25/07/2024 DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI